IniciSecretariaTràmits i impressos

Tràmits i impressos

Certificat de Nivell Bàsic : L’esten l’escola i no cal sol•licitar-ho

Certificat de Nivell Intermedi B1 : L’esten l’escola i no cal sol•licitar-ho

Certificat de Nivell Intermedi B2 :   S’ha de fer el tràmit de sol•licitud del títol a Secretaria / Taxes per expedició de títols acadèmics i professionals: consulteu graella resum /  + Info

Certificat del Nivell Avançat C1 : S’ha de fer el tràmit de sol•licitud del títol a Secretaria / Taxes per expedició de títols acadèmics i professionals: consulteu graella resum / + Info

Aquí trobareu els models descarregables dels impresos utilitzats en alguns dels tràmits que es poden fer a la secretaria de l'escola:

 • Instància docpdf(reclamacions, peticions, sol·licituds genèriques...)
 • Sol•licitud de certificats doc pdf (B2 i C1);
 • Trasllat de matrícula pdf

És possible realitzar el trasllat de matrícula ("viva") entre les diferents EOI de Catalunya sempre que el centre receptor confirmi a l’alumne/a que té una plaça disponible en l’horari desitjat, d’acord amb els terminis següents:

 • De curs extensiu a curs extensiu, fins al 30 d'abril de 2021.
 • De curs flexibilitzat (1rA, 2nA, 3rA) a curs extensiu (1r, 2n, 3r) i viceversa, fins al 30 de novembre de 2020.
 • De curs flexibilitzat (1rB, 2nB, 3rB) a curs extensiu (1r, 2n, 3r) i viceversa, fins al 31 de març de 2021.

La sol·licitud de trasllat es fa al centre de destinació mitjançant el model de sol·licitud de trasllat. La documentació que cal aportar és el full de pagament de matrícula efectuada en el centre d’origen i una fotocòpia del document d’identitat.
ATENCIÓ: l’alumnat procedent d’altres comunitats autònomes han de pagar les taxes o preus públics vigents a Catalunya.

Trasllat de matrícula en període no lectiu (entre EOI de Catalunya)
L’alumnat oficial, un cop formalitzada la matrícula d'antic alumne al mes de juliol, pot sol·licitar un trasllat de matrícula a una altra EOI de Catalunya. La sol·licitud de matrícula es fa presencialment a l’escola de destinació, i queda condicionada a la disponibilitat de places. La documentació que cal aportar és el full de pagament de matrícula efectuada en el centre d’origen i una fotocòpia del document d’identitat.

Renúncia  doc pdf

 • Es pot formalitzar a Secretaria fins al 30 de novembre de 2020.
 • L’alumne haurà d’indicar si desitja la reserva de plaça o no.
 • Es pot sol•licitar renúncia de matrícula per a cada curs del mateix idioma una sola vegada. No es computarà la convocatòria a efectes de repetició si s’ha formalitzat dins el termini establert.
 • Motius: Quan existeixi la impossibilitat de continuar assistint a classe. 

Canvi d’horari doc pdf

 • Només es pot sol·licitar un cop acabat tot el procés de matrícula. Durant el curs 2020-21 es pot sol·licitar a partir del 9 d'octubre de 2020. Es resoldrà seguint l’ordre de presentació i sempre que hi hagi vacants en el grup sol·licitat.
 • Resolució: Es resoldrà seguint l’ordre de presentació
 • Concessió: Sempre que hi hagi vacants en els grups demanats a la Instància

Convocatòria addicional doc pdf

 • Període de presentació de sol·licituds: A partir del moment que es publiquin els resultats finals i fins el primer divendres de juliol.
 • Quan es pot demanar: Quan l’alumne hagi esgotat el nombre de convocatòries ordinàries per la superació del nivell bàsic, intermedi B1, intermedi B2 o avançat sempre que hagi tingut una assistència mínima d’un 80% a les classes i no representi fer el curs per quarta vegada.
 • Quan es té dret a aquesta convocatòria: Només tindrà dret a aquesta convocatòria una vegada dins un mateix nivell: un cop dins el nivell Bàsic (per segon curs) i/o un cop dins el nivell Intermedi B1 (tercer curs) i/o un cop dins el nivell Intermedi B2 (per cinquè curs), i/o un cop dins el nivell Avançat C1.

Retorn de taxes pdf

 • Només en cas d’impossibilitat d’iniciar el curs s’admetrà una renúncia amb devolució fins al 5 d’octubre de 2020.
Guardar
Go to top