IniciEscolaInformació general

Informació general

informacionL'Escola Oficial d'Idiomes Barcelona-Sants és un centre públic d'ensenyament d'idiomes moderns a adults dins l'àmbit no universitari creat el curs 2003-2004. Actualment s'hi poden estudiar dos idiomes: anglès i francès.

Ensenyaments d'Idiomes. Guia informativa del Departament D'Ensenyament.

Les escoles oficials d'idiomes són centres públics especialitzats en l'ensenyament d'idiomes moderns per adults, en règim oficial -presencial o lliure.

Marc legal de les Escoles Oficials d'Idiomes

Resolució per la qual es donen instruccions per a l'organització i funcionament de les Escoles Oficials d'Idiomes.

Decret 4/2009, de 13 de gener, pel qual s'estableix l'ordenació i el currículum dels ensenyaments d'idiomes de regim especial (DOGC núm. 5297, de 15.1.2009).

ORDRE EDU/34/2009, de 30 de gener, pel qual s'organitzen les proves específiques de certificació dels nivells intermedi i avançat dels ensenyaments d'idiomes de regim especial que s'imparteixen a les escoles oficials d'idiomes (DOGC núm. 5318 de 13.02.2009).

Projecte Educatiu de Centre pdf

Pla d'estudis 

Els estudis que s'hi imparteixen estan organitzats en 6 cursos d'una durada mínima de 130 hores cadascun.

Aquests 6 cursos es distribueixen en el cicle de Nivell Bàsic (2 cursos), el cicle de Nivell Intermedi (1 curs), el Cicle de Nivell Avançat (2 cursos) i el Nivell C1 (1 curs)

Les titulacions que es poden obtenir a les EOI de Catalunya són les següents:

   • Certificat de Nivell Bàsic, expedit per l'EOI.
   • Certificat de Nivell Intermedi , expedit per l'EOI.
   • Certificat de Nivell Avançat, expedit pel Departament d'Ensenyament.
   • Certificat de Nivell C1, expedit pel Departament d'Ensenyament.

Requisits d'ingrés

Per accedir als ensenyaments d'idiomes a les escoles oficials és requisit imprescindible tenir 16 anys complerts l'any en què es comencin els estudis. També hi poden accedir els més grans de 14 anys, per seguir els ensenyaments d'un idioma diferent del cursat en l'Educació Secundària Obligatòria.

El horaris

Les classes tenen una durada de dues hores i mitja i es fan en dies alterns, amb una mitjana de cinc hores setmanals. Hi ha classes en dues franges horàries: per la tarda (de 16h a 18.30h) i el vespre (de 18.30h a 21:00h).

Els equipaments

Les aules compten amb un equipament audiovisual complet, indispensable per l'aprenentatge de llengües. A més, també es disposa de biblioteca amb materials adaptats als diferents nivells de coneixement de l'alumnat.

Preinscripció i matrícula de nous alumnes: Informació del Departament d'Ensenyament

Previsiblement, el procés de preinscripció i matrícula per al curs 2017-2018 tindrà lloc de l'1al 5 de setembre de 2017. La informació detallada es publicarà amb la deguda antel·lació.

Guia Informativa sobre la preinscripció i matrícula a les EOI per al curs 2017-2018 del Departament d'Ensenyament.

Les  taxes

  • Matrícula ordinària: 275 € per 1r, 2n i C1 d'EOI / 286 € per 3r, 4t i 5è d'EOI *
  • Família nombrosa de categoria general i/o família monoparental: 50% de descompte*
  • Exempcions de pagament de taxes o preus públics: família nombrosa de categoria especial, discapacitats amb més d'un 33%, persones subjectes a mesures privatives de llibertat i víctimes de terrorisme. *
  • Complement d'activitats pedagògiques i culturals: 30€*
  • L'import de la matrícula i els serveis per a alumnes oficials, si es fa la matrícula per segona vegada en el mateix curs i idioma, és el resultat d'aplicar el coeficient d'1,3 a la quota establerta.
  • L'import de la matrícula i els serveis per a alumnes oficials, si es fa la matrícula per tercera vegada en el mateix curs i idioma, és el resultat d'aplicar el coeficient d'1,8 a la quota establerta.

 Exempcions i bonificacions de taxes i preus públics.

* Les taxes per la matrícula oficial d'inscripció als cursos del Certificat de Nivell Intermedi (3r d'EOI) i del Certificat de Nivell Avançat (4t i 5è d'EOI) són les que estableix el Decret Legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors ( Llei 5/2017 d'el 28 de març de mesures fiscals, administratives i financeres i del sector públic - DOGC núm. 7340 de 30 de març de 2017).

* Els preus públics per la matrícula oficial dels cursos de Nivell Bàsic ( 1r i 2n d'EOI) i del curs d'actualització i especialització C1 són els que estableix l'Ordre ENS/161/2015 de 29 de maig.

* A més hi ha una aportació de 30€ com a complement d'activitats pedagògiques i culturals.

GuardarGuardarGuardarGuardar
Go to top